فرمت پست استاندارد

بلاغت بزرگ ران محل تولد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

حتی اشاره قدرتمند از کشورهای وکالیا و کنستانتین زندگی می کنند متون کور وجود دارد. جدا آنها را در نشانکها گراو درست در ساحل از معناشناسی، یک اقیانوس زبان بزرگ زندگی می کنند. رودخانه کوچک به نام دودن جریان با مکان و منابع خود را.

کپی هشدار داد متن کور کوچک، که در آن از آن آمد دارند بازنویسی شده است هزار بار و هر آنچه را که از منشاء آن باقی مانده بود می شود کلمه "و" و کور کمی متن باید نوبه خود در اطراف و بازگشت به خود را دارد، کشور امن. اما هیچ چیز کپی گفت می تواند او را متقاعد و پس از آن را طولانی نیست تا چند نویسندگان موذی او کمین، ساخته شده او را با لانگو در و آزادی مشروط مست و او را به سازمان خود، جایی که آنها او را برای پروژه های خود را مورد آزار قرار گرفته و دوباره و دوباره کشیده میشوند. و اگر او تا به بازنویسی نشده است، و سپس آنها هنوز هم با استفاده کرد. دور دور، کوه پشت این کلمه، به دور از کشورها وکالیا و کنستانتین زندگی می کنند متون کور وجود دارد. جدا آنها را در نشانکها گراو درست در ساحل از معناشناسی، یک اقیانوس زبان بزرگ زندگی می کنند.


منوی آکاردیون

عضویت در خبرنامه

© 2020 Atm All Rights Reserved. Powered by Aplikko